СҮХБААТАР АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

Боловсролын тухай хуулийн 281 дугаар зүйлийн 281.1.7, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам-ыг үндэслэн дараах ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

1. Баруун-Урт сумын 4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

2. Баруун-Урт сумын 6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

3. Асгат сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч

4. Наран сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч

5. Мөнххаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

6. Онгон сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

 

 

 

 

 

Захиалга өгсөн байгууллага

 

 

 

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байрны тавигдах шаардлага

 

Ангилал

 

Нэр

 

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай

шаардлага

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн

Боловсрол, соёл, урлагийн газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Баруун-Урт сумын 4-р цэцэрлэг

 

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-6

 

 

 

 

 

 

 

Эрхлэгч

 

 

 

 

 

 

 

Цэцэрлэгийн удирдлага, зохион байгуулалт

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр ба түүнээс дээш

 

 

 

 

 

 

 

Багш, Боловсрол судлал

 

 

 

 

 

 

 

5-аас доошгүй жил багшилсан

- Үйл ажиллагааны хэтийн болон цаг үеийн төлөвлөлт хийх

-Багаар ажиллах, Аливаа асуудлыг хууль тогтоомж болон үйлчлүүлэгч байгууллага иргэд, олон нийтийн язгуур эрх ашигт нийцүүлэн шийдвэрлэх мэдлэг төлөвшилтэй байх

-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах, мэдээлэл боловсруулах чадвартай

- Багшлах болон боловсролын удирдлага, менежментээр хосолсон дадлага туршлагатай, Цэцэрлэгийнхээ хэв шинж онцлог, боловсролын салбарын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэгтэй.Удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн сахих, чадвар, төлөвшилтэй байх

 

 

 

 

 

 

2

Баруун-Урт сумын 6-р цэцэрлэг

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрхлэгч

Цэцэрлэгийн удирдлага, зохион байгуулалт

1

Бакалавр ба түүнээс дээш

Багш, Боловсрол судлал

 

5-аас доошгүй жил багшилсан

Үйл ажиллагааны хэтийн болон цаг үеийн төлөвлөлт хийх

-Багаар ажиллах, Аливаа асуудлыг хууль тогтоомж болон үйлчлүүлэгч байгууллага иргэд, олон нийтийн язгуур эрх ашигт нийцүүлэн шийдвэрлэх мэдлэг төлөвшилтэй байх

-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах, мэдээлэл боловсруулах чадвартай

Багшлах болон боловсролын удирдлага, менежментээр хосолсон дадлага туршлагатай, цэцэрлэгийнхээ хэв шинж онцлог, боловсролын салбарын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэгтэй. Удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн сахих, чадвар, төлөвшилтэй байх

 

 

 

 

 

 

3

Асгат сумын цэцэрлэг

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрхлэгч

Цэцэрлэгийн удирдлага, зохион байгуулалт

1

Бакалавр ба түүнээс дээш

Багш, Боловсрол судлал

 

5-аас доошгүй жил багшилсан

 

Үйл ажиллагааны хэтийн болон цаг үеийн төлөвлөлт хийх

-Багаар ажиллах, Аливаа асуудлыг хууль тогтоомж болон үйлчлүүлэгч байгууллага иргэд, олон нийтийн язгуур эрх ашигт нийцүүлэн шийдвэрлэх мэдлэг төлөвшилтэй байх

-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах, мэдээлэл боловсруулах чадвартай

 

Багшлах болон боловсролын удирдлага, менежментээр хосолсон дадлага туршлагатай, цэцэрлэгийнхээ хэв шинж онцлог, боловсролын салбарын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэгтэй. Удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн сахих, чадвар, төлөвшилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

4

Наран сумын цэцэрлэг

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрхлэгч

Цэцэрлэгийн удирдлага, зохион байгуулалт

1

Бакалавр ба түүнээс дээш

Багш, Боловсрол судлал

 

5-аас доошгүй жил багшилсан

Үйл ажиллагааны хэтийн болон цаг үеийн төлөвлөлт хийх

-Багаар ажиллах, Аливаа асуудлыг хууль тогтоомж болон үйлчлүүлэгч байгууллага иргэд, олон нийтийн язгуур эрх ашигт нийцүүлэн шийдвэрлэх мэдлэг төлөвшилтэй байх

-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах, мэдээлэл боловсруулах чадвартай

Багшлах болон боловсролын удирдлага, менежментээр хосолсон дадлага туршлагатай, цэцэрлэгийнхээ хэв шинж онцлог, боловсролын салбарын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэгтэй. Удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн сахих, чадвар, төлөвшилтэй байх

 

 

 

 

 

 

5

Мөнххаан сумын бүрэн дунд сургууль

 

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-7

 

 

 

 

 

 

 

Захирал

 

 

 

Сургуулийн удирдлага зохион байгуулалт

 

 

 

1

 

 

Бакалавр ба түүнээс дээш

 

 

Багш, Боловсрол судлал

 

 

 

5-аас доошгүй жил багшилсан

 

Үйл ажиллагааны хэтийн болон цаг үеийн төлөвлөлт хийх

-Багаар ажиллах, Аливаа асуудлыг хууль тогтоомж болон үйлчлүүлэгч байгууллага иргэд, олон нийтийн язгуур эрх ашигт нийцүүлэн шийдвэрлэх мэдлэг төлөвшилтэй байх

-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах, мэдээлэл боловсруулах чадвартай

 

Багшлах болон боловсролын удирдлага, менежментээр хосолсон дадлага туршлагатай, сургуулийнхаа хэв шинж онцлог, боловсролын салбарын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэгтэй. Удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн сахих, чадвар, төлөвшилтэй байх

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Онгон сумын бүрэн дунд сургууль

 

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захирал

Сургуулийн удирдлага зохион байгуулалт

1

Бакалавр ба түүнээс дээш

Багш, Боловсрол судлал

 

5-аас доошгүй жил багшилсан

Үйл ажиллагааны хэтийн болон цаг үеийн төлөвлөлт хийх

-Багаар ажиллах, Аливаа асуудлыг хууль тогтоомж болон үйлчлүүлэгч байгууллага иргэд, олон нийтийн язгуур эрх ашигт нийцүүлэн шийдвэрлэх мэдлэг төлөвшилтэй байх

-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах, мэдээлэл боловсруулах чадвартай

Багшлах болон боловсролын удирдлага, менежментээр хосолсон дадлага туршлагатай, сургуулийнхаа хэв шинж онцлог, боловсролын салбарын шинэчлэлийн талаар зохих мэдлэгтэй. Удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн сахих, чадвар, төлөвшилтэй байх

 

 

Сонгон шалгаруулалт: Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт 201оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулна.

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт бичиг, материалыг Боловсрол, соёл, урлагийн газраас томилогдсон Сонгон шалгаруулах комисс 2017 оны 10 дугаар сарын 10ы өдрийн 0800-1200, 1300-1700 цаг хүртэл хүлээн авч бүртгэнэ.

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн дараах материалыг бүрдүүлж бүртгүүлнэ.

1.  Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалт / Маягт1-ийн дагуу /

2.  Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, эх хувийн хамт

3.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар,  эх хувийн хамт

4.  Ажил байдлын тодорхойлолт

5.  Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар,эх хувиар

6.  4х6 хэмжээтэй 2 хувь зураг

7.  Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл

8. Байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр төслийг дугтуйнд битүүмжлэн өгнө.

 

 

 

 

 

Дээрх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.  

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2013  оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулах журам-ын дагуу явуулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар болон Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn вэб хаягаар  авна уу.

Холбоо барих утас: 9444-9265