БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын даргын АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

 

Нэг.Нийтлэг зүйл

 

            1. Журам батлах тухай УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам-ын 10, 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Баянхонгор аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 

2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

 

 Ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд, магистр

Дээд, магистр

Мэргэжил

Газар зохион байгуулагч инженер, барилгын инженер

Геодези, кадастр

Мэргэшил

Геодезийн хэмжилт зураглал, кадастр, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, зураг төслөөр мэргэшсэн байх

Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх,төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Асуудал дэвшүүлэх, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, удирдан зохион байгуулах, компьютерийн хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн системийн программ хангамжийг эзэмшсэн байх

Англи, орос хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй

Тусгай шаардлага:

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, нууц хадгалах, харилцааны соёл эзэмшсэн, үнэнч шударга, шуурхай ажилтан байх

           

 

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 08 -ны өдөр зохион байгуулна.

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх 

 

1.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар  зөвлөлөөс томилсон Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 203 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017 оны 11 дүгээр сарын 06, 07ы өдөр 10-13, 14-17 цаг хүртэл  хүлээн авч бүртгэнэ.

 

2.Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

1)  Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);

2)  Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

3)  Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;

4)  Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,

5Ажил байдлын тодорхойлолт;

6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.

7Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

8Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг

 

            Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

            3.Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

 

 

 

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

203 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС70442034