ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛДТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫСОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам-ын 3 дугаар зүйлийг үндэслэн Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, Чандмань-Өндөр, Ханх, Цагаан-Үүр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын  албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэдзарлаж байна.

 

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

 

Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, Чандмань-Өндөр, Ханх, Цагаан-Үүр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын   албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд оршино.

 

       Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам, заавар-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mnгэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартайзаавал танилцсан байна.

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл

 

       Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн Баримт бичгийн шалгалт-д Тэнцсэн гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

 

  Боловсролын шаардлага: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.

  Мэргэжлийн шаардлагах, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно.Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/

  Мэргэшлийн шаардлагах, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/

  Туршлагын шаардлага: Мэргэжлээрээ ажилласан байх гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

 

       Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг Боловсрол соёл урлагийн газрын байрны 2 давхарт .... тоот өрөөнд 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09.00-13.00, 14,00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

 

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

 

       Төрийналбанхаагчийнанкет (маягт № 1);

       Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр хөрвүүлсэн байх/

       Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;

       Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

       Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

       Ажил байдлын тодорхойлолт;

       4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;

       Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл;

       Сонгон шалгаруулалт зарласан албан тушаалд хамаарах байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл /Битүүмжилсэн байна/;

       Бүртгэлийн хураамж10,000 төгрөг

 

Дээрх баримт бичгийг дутуубүрдүүлсэниргэнийгбүртгэхгүй.

 

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа

 

       Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

       2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

1.                     Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт/Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд нь зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/

2.   Ярилцлагын шалгалт/Хөтөлбөр, төслийн танилцуулга хийх, мэдлэг, ур чадвараа нэмэлтээр илэрхийлсэн тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, чадавхийн талаарх өргөдлийн агуулга/

 

       Төрийн албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байрны шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

Мэргэшил

 

Туршлага

СӨБ-ын багшаар 3-аас доошгүй жил ажилласан

Ур чадвар

-Багаар ажиллах,

- Асуудал шийдвэрлэх

- Шийдвэр гаргах

- Стратегийн ба үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх

- Бусдыг манлайлах,

- МХТ ашиглах.

 

Тусгай шаардлага

Цэцэрлэгийн хэв шинжийн онцлогийн талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх

 

Чандмань-Өндөр, Ханх, Цагаан-Үүр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын  ажлын байрны шаардлага

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавраас дээш зэрэгтэй

Мэргэжил

Багш

Мэргэшил

Боловсролын менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага

Боловсролын салбарт 10- аас доошгүй жил ажилласан. Удирдах албан тушаалд 5-аас дээш жил ажилласан байх.

Ур чадвар

       Багш, удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

       Асуудал шийдвэрлэх

       Оновчтой, зөв шийдвэр гаргах

       Стратегийн болон үйл ажиллагааны хөгжлийн төлөвлөлт хийх

       Бусдад нөлөөлөх, бусдыг дэмжих, манлайлах

       Мэдээлэл харилцааны технологи ашиглах

 

Тусгай шаардлага

Сургуулийнхаа хэв шинжийн онцлогийн талаар зохих мэдлэг, дадлага, туршлагатай байх

 

       Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Засаг даргын Тамгын газрын 70383629/Боловсрол соёл, урлагийн газрын/86383832утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн уншиж судлах эрхзүйн баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага-тай танилцаж, бэлдэнэ үү.

 

Харилцах ХАЯГ: Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсрол, урлагийн газар

 

утас: 86383832