ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛДТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫСОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

УИХ-ын 2003 оны 13 дугаартогтоолоорбаталсан Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам-ын 17 дугаарзүйлийгүндэслэн Замын-Үүд, Сайншанд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албантушаалдтомилогдохажилтнысонгоншалгаруулалтыгнийтэдзарлажбайна.

 

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

 

Замын-Үүд, Сайншанд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын албантушаалын сулоронтоогсонирхогчиргэдээстус тус өрсөлдүүлэншалгаруулжнөхөхөдоршино.

 

         Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам,

         Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтнысонгоншалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар-ыгТөрийналбанызөвлөлийнwww.csc.gov.mnгэсэнцахимхуудсандтавьсанбөгөөдбүртгүүлэхиргэдэнэхүүжурам, заавартайзаавал танилцсанбайна.

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл

 

         Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ.

 

Төрийналбанытухайхуулийн 10 дугаар зүйлдзааснаартухайнзарлагдсансулажлынбайрандтавигдсан 4 ерөнхийшаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыгбүгдийгньхангасаниргэн л бүртгүүлэхболомжтойбөгөөдэнэньтухайниргэн Баримтбичгийншалгалт-д Тэнцсэн гэсэнүнэлгээавчбайнагэсэнүгюм. Тухайлбал:

 

  Боловсролыншаардлага:Бакалаврынболовсролынзэргийншаардлагатавигдсанажлынбайрандбакалаврындээдболовсролынзэрэгтэйиргэнбүртгүүлэхболомжтой.

  Мэргэжлийншаардлагах, дээдсургуульдсуралцанэзэмшсэнүндсэнмэргэжлийгойлгоно.Үүнд: Ихэмч, нягтланбодогчгэхмэт. /Их, дээдсургуультөгссөндипломдээрхэзэмшсэнмэргэжлийннэрнотолгооболно/

  Мэргэшлийншаардлагах, дээдсургуульдсуралцантөгсөж, бакалаврындээдболовсрол, тодорхоймэргэжилэзэмшсэнийдарааүндсэнмэргэжлээрээболонөөрчиглэлээрмэргэшүүлэх, мэргэжилдээшлүүлэхсургалтадхамрагдсан, үүнийдотортодорхойхугацаандтухайнзарлагдсанчиглэлээркурстсуралцсанаасэхлээдмагистр, докторынзэрэгхамгаалсангэхмэтсургалт, дадлагажилтадямарнэгхэлбэрээрхамрагдсанбайхыгойлгоно. /Энэтухайхолбогдохдиплом, гэрчилгээ/сертификатнотолгооболно/

  Туршлагыншаардлага: Мэргэжлээрээажилласанбайх гэснийгтухайнмэргэжлээрээулсынболонхувийнхэвшилдажилласныгойлгоно. АжилласанжилийгИргэнийхуулийн 71 дүгээрзүйлдзаасанхугацаатооцохжурмындагуухоногоортооцдог. Жишээнь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүйжилажилласанбайхшаардлагатавигдсанбайнагэвэлягхоногоороотооцоход 365 хоноггүйцсэнбайхёстойгэсэнүг. /ЭнэхугацаагтооцохдооНийгмийндаатгалындэвтрийнАжилдорсон, шилжсэн, чөлөөлсөнгэсэнхүснэгтэдбичигдсэнажилласанхугацаагбаримтална/.

 

Хэрэвтухайнзарлагдсансулажлынбайрандтавигдсан 4 ерөнхийшаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыгбүрэнхангаагүйиргэнийгбүртгэвэл, энэньТөрийналбанытухайхуулийгзөрчсөн, ёсзүйгүйүйлдэлболохтулбүртгэлявуулжбайгааажлын хэсэгиймиргэнийгбүртгэхболомжгүйгэдгийгурьдчилананхааруулжбайна.

 

         Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөхиргэдийн материалыг Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байрны 2 давхарт 212 тоот өрөөнд 2018 оны 03 дугаар сарын 05-06-ны өдрийн 08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

 

Гурав. Сонгоншалгаруулалтадорохыгхүссэниргэндордурдсанматериалыгбүрдүүлэнөөрийнбиеэриржбүртгүүлнэ. Үүнд:

 

         Төрийналбанхаагчийнанкет (маягт № 1);

         Боловсролынтүвшингтодорхойлсонбаримтбичиг /диплом/-ийнэххувийгнотариатааргэрчлүүлсэнхуулбарынхамт; /Гадаададих, дээдсургуультөгссөнболбаталгааторчуулгынгазраарМонголхэлдээрхөрвүүлсэнбайх/

         Мэргэшүүлэхсургалтандхамрагдсанболгэрчлэхбаримтбичгийнэххувийгхуулбарынхамт;

         МонголУлсыниргэнийүнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

         АжилласанжилийгтооцохХөдөлмөрийнболоннийгмийндаатгалындэвтрийнэхнийнүүрхуудсыгхөдөлмөрийнүйлажиллагааныхөдөлгөөнийгбаталгаажуулсанбусадхуудасныхуулбар, эххувийнхамт /ажилласанжилийгтооцохтулхөдөлмөрийнүйлажиллагаагаахөдөлмөрийнболоннийгмийндаатгалындэвтэртбичигдсэнон, сар, өдрөөрньнарийвчланбичижбэлтгэжирэх/,

         Ажилбайдлынтодорхойлолт;

         4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувьцээжзураг/1 ш ньанкетдээрнаагдсанбайх/;

         Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

 

Дээрхбаримт бичгийг дутуубүрдүүлсэниргэнийгбүртгэхгүй.

 

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа

 

         Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

         2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

1.  Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт/Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтболон Бичгийн шалгалт/-ад орно/

2.  Ярилцлагын шалгалт/Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/

 

         Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

СонгоншалгаруулалтадорохиргэнньТөрийналбанытухайхуулийн 10.1-д заасанерөнхийшаардлагаболонтомилохэрхбүхийбайгууллага, албан тушаалтны баталсанажлынбайрандтавигдахдараахшаардлагыгхангасанбайна:

 

Замын-Үүд, Сайншанд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн даргын ажлын байрны шаардлага:

 

Ерөнхийшаардлага

Үзүүлэлт

Ажлынбайрандтавигдахшаардлага

Боловсрол

Дээд, бакалавр

Мэргэжил

Эрх зүйч, эдийн засагч, Нийгмийн салбарын мэргэжилтэй

Мэргэшил

Төрийн албанд мэргэшсэн байх

Туршлага

Төрийн албанд 1 жилээс доошгүй жил ажилласан байх

Урчадвар

Баг бүрдүүлэх, оновчтой шийдвэр гаргах, манлайлах, төлөвлөх, зохион байгуулах, хянан зохицуулах чадвартай, албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэгтэй байх

 

Тусгайшаардлага

Хууль зүйн мэдлэгтэй, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх чадвартай байх

 

 

         Сонгон шалгаруулалттай холбоотойасуудлаар Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 70523607 утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

 

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтандорохиргэдийнуншижсудлахэрхзүйнбаримтбичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага-тай танилцаж, бэлдэнэүү.

 

 

 

Харилцах ХАЯГ: Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

212 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 70523607